Kompletní znění obchodních podmínek

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zacvic.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Zacvic.cz se sídlem v Praze, Zdiměřická 1430, Praha 4 - Chodov,14900.  Bc. Jakub Hejcman, IČO:01408135. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci Kontakt (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Ochrana osobních dat

Zacvic.cz  si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

 

Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Veškeré informace o vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému a nakládáme s nimi dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb..

 

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

Odesláním vyplněné objednávky potvrzujete souhlas s dodacími a obchodními podmínkami Zacvic.cz.

 

Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a  Zacvic.cz je nadále nebude zpracovávat.

 

Zasílání informačních sdělení


Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit na odhlášení z emailového zpravodaje či v patičce informačního emailu a tím okamžitě zastavit zasílání informačních sdělení.

Pod pojmem informační sdělení se rozumí zasílání aktualit o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z našeho sortimentu.

 

Práva a povinnosti prodejce

Po obdržení objednávky prodejce ověří, zda-li je zboží k skladem a nejpozději druhý pracovní den bude objednávka expedována. Není-li zboží momentálně skladem, bude vyřízení objednávky trvat dle uvedené dostupnosti v detailu zboží. Ve většině případů se jedná o 20 dní.

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky:

  • pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná
  • zboží se již nevyrábí či nedodává
  • nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží
 
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

V těchto případech bude prodávající o tomto rozhodnutí emailově nebo telefonicky kupujícího neprodleně informovat.

 

Práva a povinosti smluvních stran 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869,www.coi.cz.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující uvede správnou fakturační a poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Objednávkou se zavazuje odebrat a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to včetně případných dalších poplatků (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 

Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat nejpozději do e-mailového potvrzení objednávky prodejcem.

 

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), osobně nebo telefonicky. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují viz reklamační formulář.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní přijetí zboží. Minimální záruční doba činí 2 roky od data prodeje, pokud není uvedeno jinak.

 

Postup při reklamaci

Tato situace je vždy nepříjemná pro obě strany jak pro kupujícího tak prodávajícího. Proto se snažíme tento celý proces co nejrychleji vyřídit k plné spokojenosti našich zákazníků. Pro bezproblémové vyřízení vaší reklamace prosím postupujte dle následujících pokynů:

 

Zákazník nejprve vyplní reklamační formulář, kde vyplní vše potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace. V protokolu uveďte co nejpodrobněji vyskytnutou závadu výrobku. Společně s kompletním reklamovaným zbožím včetně příslušenství přibalte, kopii faktury, vytištěný reklamační protokol a zašlete na adresu:

 

Zacvic.cz - reklamační oddělení

Černokostelecká 1168/90

Praha 10, Strašnice

100 00

 

Zboží, které bude zasláno bez vysvětlení bude okamžitě zasláno zpět odesilateli.

 

Po přijetí reklamace nastane standardní postup, kdy dojde k posouzení závady oprávněnou osobou. Zboží bude zasláno výrobci či dovozci na odborné posouzení a následně bude vystaveno písemné stanovisko o oprávněné či neoprávněné reklamaci.

 

V případě oprávněné reklamace bude zboží opraveno či vyměněno za nový kus. V tomto případě má kupující právo na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací a poštovného v přiměřené výši.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude reklamace akceptována.

 

Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky ze strany kupujícího v souladu ze zákona č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě. Rozhodnete-li se v této lhůtě pro odstoupení, žádáme vás o dodržení následujících podmínek:

 

Zboží musí být nepoužité a schopné dalšího prodeje

Zboží musí být v původním stavu včetně originálního obalu a příslušenství

Společně s vráceným zbožím zašlete kopii daňového dokladu (faktury) a vyplněný reklamační formulář

Zboží nezasílejte na dobírku, jinak nebude balíček námi možné vyzvednout

 

Pro uplatnění vrácení částky či výměny zboží prosím postupujte dle následujících pokynů:

 

Nejdříve zákazník zhotoví kopii faktury a vyplní reklamační formulář, kde vyplní vše potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Poté reklamované zboží pečlivě zabalí a společně s kopií daňového dokladu a vyplněným reklamačním protokolem zašle na adresu:

 

Zacvic.cz - reklamační oddělení

Černokostelecká 1168/90

Praha 10, Strašnice

100 00

 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu/v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodejce zašle peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude vrácení zboží akceptováno a bude zasláno zpět odesilateli.

 

 

Výrobky Zacvic
 

Jsem srozuměn(a), že výrobky Zacvic se mohou lehce lišit velikostí a odstínem barvy. Doba výroby se může vyšplhat až na 40 dní z důvodu dokonalého vytvrdnutí barvy, nebo výroby na míru. Záruka se nevztahuje na povrchovou úpravu. Důsledkem výrobní technologie, se může stát, že uvnitř výrobku zůstanou malé části kovu.

Výrobky jsou určeny pro osoby od 15-ti  let, výšky minimálně 140cm v doprovodu plnoleté osoby. Není určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Je určeno k používání pod dozorem plnoleté osoby! Výrobky jsou určeny pouze pro cvičení prováděne cvičencem v podvěsu. Na jednom produktu od Zacvic, může cvičit maximálně jedna osoba!

Všechny workoutové prvky od Zacvič odpovídají evropské normě: Certifikátu EN16630:2016. “Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití” s omezením pouze pro uživatele od 15let a minimální výšky 140cm. Workoutové prvky jsou určeny pro města, obce, sportovní areály i na soukromé pozemky.

Základní údržba pak představuje vizuální kontrolu prvků v intervalu jednou za 14 dnů, která se může změnit v závislosti na frekvenci užívání a klimatických podmínkách.1x za 3 měsíce proved'te kontrolu dotažení šroubových spojů. Na všech vyrobcích se provádí po 12-ti měsících revize. Revizi si zajistí provozovatel (kupující).  Veškerou zodpovědnost za bezpečnost při užívání výrobku přebírá správce objektu, nebo-li kupující při převzetí produktu či potvrzením objednávky. Neprovádějte bez povolení žádné změny, nepřistavujte a nepřestavujte nic z výrobků od Zacvic, co by mohlo negativně ovlivnit bezpečnost užívání. Neměnte barevné provedení konstrukce. Při jakékoliv nepovolené změně výrobek ztrací záruku. Manuál pro montáž výrobků Zacvic zasíláme emailem.

Neodborná instalace, nebo-li instalace výrobku Zacvic svépomocí  je na vlastní nebezpečí a Zacvic za ní neručí. Zacvič neručí za škody způsobené špatnou instalací. Plnou zodpovědnost na sebe přebírá zákazník- kupující odesláním objednávky, nebo převzetím zboží a tím potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.1.2016

 
+420 792 505 354 (Po-Pá 9-16hod)