Kompletní znění obchodních podmínek

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zacvic.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Zacvic.cz se sídlem v Praze, Zdiměřická 1430, Praha 4 - Chodov,14900.  Bc. Jakub Hejcman, IČO:01408135. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakt“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Ochrana osobních dat 

Obchod Zacvic.cz si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím 

Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Veškeré informace o vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému a nakládáme s nimi dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb..

 

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Odesláním vyplněné objednávky potvrzujete souhlas s  tím že Zacvic smí zveřejnovat fotky svých výrobků, kde se v okolí mohou objevit předměty, které jsou majetkem jiných stran. Jako napřiklad osoba s produktem, barák, auto, zahrada, pes, sekačka a další.

 

Odesláním vyplněné objednávky potvrzujete souhlas s dodacími a obchodními podmínkami Zacvic.cz.

 

Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a obchod Zacvic.cz je nadále nebude zpracovávat.

 

Zasílání informačních sdělení

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit na odhlášení z emailového zpravodaje či v patičce informačního emailu a tím okamžitě zastavit zasílání informačních sdělení.

Pod pojmem informační sdělení se rozumí zasílání aktualit o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z našeho sortimentu.

 

Ochrana osobních údajů ( GDPR)

 

Protože si vážíme Vaší důvěry, klademe si za cíl v naší firmě Zacvic chránit Vaše data a soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme nejen dle souladu s povinnostmi vyplívajících z právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, ale také s řádnou péčí a morální odpovědností. Data, která vznikají používáním našeho internetového obchodu, používáme proto, abychom mohli zlepšovat naše služby a poskytovat kvalitní servis.

Správcem osobních údajů je:

Zacvic.cz - Jakub Hejcman
Zdimeřická 1430
Praha 4 14900
IČ: 01408135
 
 

Účely zpracování:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení dotazů
 • cílená nabídka zboží a služeb
 • marketingové akce

 

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnou ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívají službu Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků. Kompletní informace naleznete na tomto odkazu.

 

Google US Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama
Facebook US Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama, zákaznická podpora
Heureka CZ  Hodnocení spokojenosti
Mailchimp US E-mail marketing
PPL CZ Doručení objednávek
     

 

 

Plné znění podmímek o ochraně osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jakub Hejcman, IČ:01408135 se sídlem Zdiměřická 1430, Praha 4,(dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:
      adresa: Zdiměřická 1430, Praha 4, 149 00 
      email: obchod@zacvic.cz
      telefon: +420 792 505 354
 

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. V našem internetovém obchodě zpracováváme také následující údaje: jmeno, příjmení, adresu, fakturační adresiu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, historii nákupů, historii aktivit.

1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

4. Doba uchování údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, cloudových služeb a komunikačních služeb.

 

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, záloha, antivirový program.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Zavěrečná ustanovéní

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Zacvic.cz  si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

 

Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Veškeré informace o vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému a nakládáme s nimi dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb..

 

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

Odesláním vyplněné objednávky potvrzujete souhlas s dodacími a obchodními podmínkami Zacvic.cz.

 

Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a  Zacvic.cz je nadále nebude zpracovávat.

 

Zasílání informačních sdělení


Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit na odhlášení z emailového zpravodaje či v patičce informačního emailu a tím okamžitě zastavit zasílání informačních sdělení.

Pod pojmem informační sdělení se rozumí zasílání aktualit o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z našeho sortimentu.

 

Práva a povinnosti prodejce

Po obdržení objednávky prodejce ověří, zda-li je zboží vyrobené skladem a nejpozději 10 pracovní den bude objednávka expedována. Není-li zboží momentálně skladem, bude výroba trvat dle uvedené dostupnosti v detailu zboží, nejčastěji do 8 týdnů. Pokud je v detailu zboží uvedena dostupnost: Momentálně nedostupné, znamená to, že zboží do odvolání nevyrábíme. Reálná dostupnost tohoto zboží lze zjistit na dotaz.

 

Zacvic.cz jako výrobce si vyhrazuje právo odmítnout výrobu a vyřízení objednávky:

 • pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná
 • zboží se již nevyrábí či nedodává
 • nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží
 • z důvodu špatně objednáného zboží
 • z důvodu, že je zboží Momentálně nedostupné
 • z jakýchkoliv jiných výrobních důvodů
 • bez udání důvodu
 
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

V těchto případech bude prodávající o tomto rozhodnutí emailově nebo telefonicky kupujícího neprodleně informovat.

 

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující uvede správnou fakturační a poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Objednávkou se zavazuje odebrat a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to včetně případných dalších poplatků (poštovné, dobírka či montáž) uvedené v závazné objednávce.

 

Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat nejpozději do e-mailového potvrzení objednávky prodejcem.

 

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), osobně nebo telefonicky. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují viz reklamační formulář.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní přijetí zboží. Minimální záruční doba činí 2 roky od data prodeje, pokud není uvedeno jinak.

 

Postup při reklamaci

Tato situace je vždy nepříjemná pro obě strany jak pro kupujícího tak prodávajícího. Proto se snažíme tento celý proces co nejrychleji vyřídit k plné spokojenosti našich zákazníků. Pro bezproblémové vyřízení vaší reklamace prosím postupujte dle následujících pokynů:

 

Zákazník nejprve vyplní reklamační formulář, kde vyplní vše potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace. V protokolu uveďte co nejpodrobněji vyskytnutou závadu výrobku. Společně s kompletním reklamovaným zbožím včetně příslušenství přibalte, kopii faktury, vytištěný reklamační protokol a zašlete na adresu:

 

Zacvic.cz - reklamační oddělení

Hlavní 217

Sulice- Hlubočinka

251 68

Tel: 792 505 354

 

V případě reklamace prosíme zasílejte malé zásilky přes dopravce DPD a velké přes Toptrans ! Pokud tak neučiníte bude pro nás problém výrobek vyzvednout a vrácení či reklamace se může prodloužit.

www.dpd.cz (dopravce pro malé zásilky)

www.toptrans.cz (dopravce pro rozměrnější zásilky)

 

 Zboží, které bude zasláno bez vysvětlení bude okamžitě zasláno zpět odesilateli.

 

Po přijetí reklamace nastane standardní postup, kdy dojde k odbornému posouzení závady oprávněnou osobou a následně bude vystaveno písemné stanovisko o oprávněné či neoprávněné reklamaci. V případě oprávněné reklamace bude zboží opraveno, vyměněno za nový kus, nebo vrácena částka. Tento proces může trvat až 30 dní.

V případě, že vznikla chyba na straně Zacvic.cz vracíme i poštovné v přiměřené výši. 

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude reklamace akceptována.

 

Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky ze strany kupujícího v souladu ze zákona č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě. Toto neplatí pro veškeré výrobky, které byli namontovaný firmou Zacvic!

Rozhodnete-li se v této lhůtě pro odstoupení, žádáme vás o dodržení následujících podmínek:

 

Zboží musí být nepoužité a schopné dalšího prodeje

Zboží musí být v původním stavu včetně  příslušenství

Společně s vráceným zbožím prosím zašlete vyplněný reklamační formulář

Zboží nezasílejte na dobírku, jinak nebude balíček námi možné vyzvednout

 

Pro uplatnění vrácení částky či výměny zboží prosím postupujte dle následujících pokynů:

 

Nejdříve zákazník zhotoví kopii faktury a vyplní reklamační formulář, kde vyplní vše potřebné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Poté reklamované zboží pečlivě zabalí a s vyplněným reklamačním protokolem zašle na adresu:

 

Zacvic.cz - reklamační oddělení

Hlavní 217

Sulice - Hlubočinka

251 68

  

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu/v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Atypické zboží, nebo-li zboží vyrobené na míru pro zákazníka lze vrátit pouze v případě pokud vznikne chyba na straně Zacvic.cz a je to oprávněná reklamace. Nelze vrátit ve 14 denní lhůtě. 

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodejce zašle peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude vrácení zboží akceptováno a bude zasláno zpět odesilateli.

Pozor: lhůta vrácení do 14 dnů neplatí pokud Vám Zacvic výrobek namontuje, nebo je to výroba na míru.

 

 

Výrobky Zacvic
 

Jsem srozuměn(a), že výrobky Zacvic se mohou lehce lišit velikostí a odstínem barvy. Doba výroby se může vyšplhat až na 10 týdnů z důvodu dokonalého vytvrdnutí barvy, nebo výroby na míru. Záruka se nevztahuje na povrchovou úpravu, která se vlivem cvičení opotřebovává. Důsledkem výrobní technologie, se může stát, že uvnitř výrobku zůstanou malé částečky kovu, které mohou vydávat při cvičení zvuk. Montáž může probíhat s odchylkou až 5cm a konstrukce může dále pracovat vlivem cvičení, klimatických a půdních změn. Tato odchylka nemá vliv na cvičení a je tolerována při montáži. Tyč, nebo-li hrazda se může vlivem cvičení prohýbat až o 3cm. Konstrukce se při cvičení může hýbat až o 5cm.

Výrobky jsou určeny pro osoby od 15-ti  let, výšky minimálně 140cm v doprovodu plnoleté osoby. Není určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Je určeno k používání pod dozorem plnoleté osoby! Výrobky jsou určeny pouze pro cvičení prováděné cvičencem v podvěsu. Na jednom prvku od Zacvic, může cvičit maximálně jedna osoba o maximální váze do 130kg.

Všechny veřejné workoutové prvky od Zacvič odpovídají evropské normě EN16630:2016. “Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití” s omezením pouze pro uživatele od 15let a minimální výšky 140cm.

Základní údržba pak představuje vizuální kontrolu prvků v intervalu jednou za 14 dnů, která se může změnit v závislosti na frekvenci užívání a klimatických podmínkách.1x za 3 měsíce proved'te kontrolu dotažení šroubových spojů. Na všech výrobcích se provádí po 12-ti měsících revize. Revizi si zajistí provozovatel (kupující).  Veškerou zodpovědnost za bezpečnost při užívání výrobku přebírá správce objektu, nebo-li kupující při převzetí produktu či potvrzením objednávky.

Maximální zatížení držáku na boxovací pytel je 30kg. V případě, že zavěsíte těžší boxovací pytel výrobek ztrácí záruku.

Neprovádějte bez povolení žádné změny, nepřistavujte a nepřestavujte nic z výrobků od Zacvic. Neodkopávejte sloupky, nezasahujte do podloží konstrukce. Nehutněte hlínu v blízkosti konstrukce. Neprovádějte cokoliv co by mohlo negativně ovlivnit statiku a bezpečnost užívání. Neměňte barevné provedení konstrukce. Při jakékoliv této změně výrobek ztrácí záruku!

Zacvic neručí za škody způsobené vlivem klimatických změn či živelnou pohromou. Jako je např. spodní voda, sesuv půdy a jiné půdní pohyby, pád stromu, zemětřesení, povodně, krupobití, teplotní výkyvy atd..

Neodborná instalace, nebo-li instalace výrobku Zacvic svépomocí je na vlastní nebezpečí a Zacvic za ní neručí. Manuál pro montáž výrobků Zacvic zasíláme emailem, případně radíme po telefonu. Zacvič neručí za škody způsobené špatnou instalací. 

Tím že zákazník převzal dílo, potvrzuje, že souhlasil s umístěním konstrukce, rozměry konstrukce, barvou konstrukce, že montáž proběhla v pořádku a nevznikla žádná škoda na majetku. Zákazník převzetím díla si je vědom, že už nelze nárokovat jakékoli další změny na již namontované a ukotvené konstrukci.

Plnou zodpovědnost na sebe přebírá kupující převzetím zboží a tím potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.1.2016

 
+420 792 505 354 (Po-Čt 9-16hod)